«Փըրֆեքթ Աուդիտ» ՍՊԸ 
 
 
 
 
Աուդիտորական ծառայություններ

    • Ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ` համաձայն ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների (ՀՀՀՀՍ) և ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման միջազգային ստանդարտներ (IFRS)
    • Համաձայնեցված ընթացակարգեր` բաժնետերերի կամ կառավարիչների պահանջով կոնկրետ խնդիրների աուդիտ
    • Կոմպիլյացիա
    • Ներքին վերահսկողության համակարգի մշակում

Հաշվապահական ծառայություններ

    • Հաշվապահական հաշվառման վարում, Ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունների պատրաստում,
    • Հաշվապահական հաշվառման համակարգի մշակում-ներդրում (հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն,  աշխտանքային հաշվային պլան, փաստաթղթավորում և փաստաթղթաշրջանառութան գրաֆիկի մշակում
    • Հաշվապահական  ծրագրերի ներդրում-ուսուցանում,
    • Հաշվապահական հաշվառման դիտարկում,
    • Նախորդ ժամանակահատվածի հաշվապահական հաշվառման վերականգնում,
    • Ֆինանսատնտեսական գործունեության ընթացիկ վիճակի վերլուծություն

Խորհրդատվական ծառայություններ

    • Ֆինանսական հաշվետվությունների վերաներկայացում ՖՀՄՍ (IFRS)-ի
    • Անցում ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (IFRS)
    • Հարկային
    • Հաշվապահական

Հանրային հատվածի ծառայություններ

    • Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի ուսուցանում,
    • մուտքի հաշվեկշռի կազմում,
    • հաշվապահական ձևակերպումների տրամադրում և ուսուցանում
    • հանրային հատվածի հաշվապահական համակարգչային ծրագրի ներդնում


© 2024. PerfectAudit.am .